Elérhetőségek

Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda

Cím: 1202 Budapest XX. kerület,
Zalán u. 11.
Telefon:
+36/1/421-5406
+36/1/285-1087
Fax: +36/1/421-5406, +36/1/285-1087
E-mail:
gezenguz@gezenguzovi.hu
Tagóvodák


Gyöngyszem Tagóvoda

 

Gézengúz Óvoda-Gyöngyszem Tagóvoda

Gyermek és Családvédelmi munkaterve

2019/2020-as tanév

 

 

 

Gyermek és családvédelmi és esélyegyenlőség megteremtése érdekében végzett  munka jogi szabályozásai:

 

 • 2011.évi CCXI.tv. A családok védelméről
 • 1989 évi New York Egyezmény – magyaro. 1991.évi LXIV.tv. A gyermekek jogairól
 • Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata: 16.cikk(3) A család és házasság fogalma
 • Alaptörvény L)cikk A család fogalma
 • 1997.évi XXXI.tv. A gyerkekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2002.évi IX.tv. a gyvt. módosításáról
 • 2003.évi CXXV.tv. Az egyenlő bánásmód biztosításáról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 • 1993. évi LXXVII.tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
 • 1021/2004.(III.18.) Kormányrendelet a romák integrációjáról
 • Budapest Főváros XX.ker. Pesterzsébet Önkormányzata Képviselőtestületének 42/2011.(XI.24.) Önkormányzat rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális és gyeermekvédelmi ellátásáról
 • A családok támogatásáról szóló 1998.évi LXXXIV.tv.
 • 149/1977.(IX.10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról,valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
 • Alaptörvény VI. cikk. – a különleges adatok védelme
 • 2011 évi CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáró
 • 2/2005.(III.01.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos igényű tanulók iskolai oktatásánajk irányelve kiadásáról

 

 

 

http://www.kepeslap.com/images/17623/00003.jpg

 

 

 

    A Gézengúz Óvoda Gyöngyszem Tagóvodája kerületünk legnagyobb óvodájaként működik 8 csoporttal.

Közel 200 kisgyermeknek ad kellemes, vidám környezetet napjaik nagyobbik részének eltöltéséhez, ill. szüleiknek azt a jó érzést, mely megerősíti őket abban a tudatban, hogy kicsinyeik biztonságos helyen, szeretetteljes légkörben élvezhetik azt a jó néhány órát, melyet nélkülük kénytelenek megélni.

    Ilyen nagy létszámú gyermek esetében óhatatlanul megmutatkozik a gyermekvédelmi munkánk jelentősége, hiszen a családok megsegítése olykor nélkülözhetetlen ahhoz, hogy

egy-egy problémás helyzet megoldása mielőbb pozitív irányú változást hozzon

a kisgyermekek életébe.

    A gyermekvédelem igen szerteágazó és sokrétű feladat, mely minden pedagógus munkájához hozzátartozik, hiszen aki gyermekekkel foglalkozik, az egyben gyermekvédővé is válik. Így tehát az óvodánkban dolgozó minden felnőttben tudatosítjuk, hogy nyitott szemmel és füllel járjanak a csemeték között és észrevételeiket, tapasztalataikat bátran tudassák az óvodapedagógusokkal.

 

 

 

    A gyermekvédelem már a kicsik és szüleik óvodába való beilleszkedésének segítésével,

ill. az ezzel párhuzamosan elvégzett környezettanulmány végzésével elkezdődött.

    Csoportjaink összetétele igen változatos., a legkülönbözőbb környezetből érkező gyermekek alkotnak egy-egy kis közösséget.

Szinte mindegyik kis közösségben van integrációt igénylő személyiség, hiszen van Hátrányos Helyzetű, ill. Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermek; van néhány védelembe vett; van tartósan beteg; ill.van SNI; van MBT-s gyermekünk is.

Néhányan tartós betegséggel élők, akik már ebben a fiatal életkorban meg kell, hogy barátkozzanak a személyüket érintő különös bánásmóddal. Ilyen például a cukorbeteg gyermek, az ételérzékenységgel küszködők vagy a megkésett beszédfejlődésű gyermekek.

Az Ő közösségbe illesztésük nagy figyelmet igénylő feladat mindannyiunk számára.

 

 

 

 1. Általános körkép:

 

Tagóvodánk a kerület legnagyobb óvodája¸ jellemzően családi házas, zöldövezeti környezetben helyezkedik el. Az elmúlt tanévekhez képest az angol csoport bevezetésének köszönhetően, az óvodába járó családok viselkedés kultúrájában, szociális hátterében nagy változások következtek be. Körzetünket is   megváltoztatta  az Elefánt lakópark felépülése és az onnan érkező családok  életszínvonalának emelkedése.

Óvodánkban  minden óvodapedagógus  és  a  pedagógiai   munkát  segítő  szakember jó  kommunikációs  készséggel  igyekszik  a  szülők  rendelkezésére  bocsátani  a  legfrissebb publikus információkat.

A  nyár   folyamán  ill. szeptember elején   az új családoknál minden óvodapedagógus   elvégezte  a környezettanulmányt,  amit írásban is rögzítettek,  így   a  családok   szociális  életkörülményeibe  is betekintést nyertek.

 Csoportjaink  25 fős gyereklétszámmal, 90%-os feltöltöttséggel üzemelnek. Nyolc tágas, világos és nagyon szépen berendezett,  sikeres pályázatokkal, az alapítványunk és a szülők által is  támogatottan jól felszerelt, színes csoportban várjuk gyermekeinket minden reggel 6.-tól este 18 óráig .Csoportjainkba vegyes életkorú gyermekek járnak. Családjaink szociális háttere nagyon különböző. A kimagaslóan jó anyagi helyzettel rendelkezők mellett  a legszegényebb rétegből  is érkeznek hozzánk a gyerekek. A szülők kérésére igyekszünk a testvéreket egy csoportban elhelyezni, ezzel is erősíteni a családi kötelékeket, a gyermekek számára pedig megkönnyíteni a beszokást az óvodai környezetbe.

A  nap egészében  nagyon jól képzett( főiskolát végzett,  szakvizsgázott és az idei évtől már öt fő ped.II. óvodapedagógusok  foglalkoznak a gyerekekkel, három pedagógiai asszisztensünk van, ebből egy fő jelenleg a főiskola II éves hallgatója, egy fő pedig gyógypedagógiai asszisztens, és  nyolc kedves dadus néni, két konyhás, egy titkárnő és  egy fő kertész bácsi segíti a pedagógusok munkáját.

Integráló óvoda vagyunk, így mindegyik csoportunkban nevelkedik ( az évek múlásával egyre több) Sajátos Nevelési Igényű , Halmozottan Hátrányos Helyzetű, Hátrányos Helyzetű , ill. Magatartás, Beilleszkedési és/vagy viselkedés zavaros és Tanulási képességek zavarával küzdő gyermek.   Területünkön működik a dél–pesti régió Anyaoltalmazó Központja két nagy épülettel, ahonnan a gyerekek óvodánkhoz tartoznak, és tagóvodánk csoportjaiba járnak. Megfelelő szakemberekkel (logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász, szurdopedagógus) dolgozunk folyamatosan együtt, és készítjük el közösen egy-egy gyermekre vonatkozó speciális egyéni fejlesztési tervünket. Ezen a területen elmondhatom, hogy óvodánk jól ellátott, egy főállású gyógypedagógusunk is van, aki a speciális esetek ellátását, a szakmai konzultációt segíti.

Pedagógiai Programunk kiemelten a Hagyományőrzésre, az Egészséges Életmód alakítására és a Környezeti nevelés fontosságára hívja fel a figyelmet a Kompetencia Alapú óvodai Program elemeinek segítségével.

Óvodánk erőssége, hogy  hagyományaink megteremtését és őrzését a négy évszakhoz köthetően( tavasz, nyár, ősz,tél) a négy őselem(levegő,tűz,víz,föld) köré építettük fel. Minden ismeretszerzést a közvetlen  érzékszervi tapasztalás útján szereztetjük meg a gyerekekkel. Nagyon sok  szabadban eltöltött tanulmányi  kirándulást, múzeum, színházi előadás látogatását terveztük és szerveztük a tanév folyamán. Ezekbe bevontuk a csoportok SZMK-ját, és az érdeklődő szülőket is, így a gyerekek együtt élhették át - óvodapedagógus irányítása mellett - nemcsak egymással, hanem a szülőkkel is az élményeket,  és szerezhettek új ismereteket. A szülők így „beleláthattak” az óvodai életbe és  mindenben aktívan segítették  is munkánkat.

Minden  óvodapedagógusok feladata:

 • Mindenekelőtt a családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése és kiegészítése
 • Segítő kapcsolat kialakítása a közvetlenül vagy látens módon segítséget  igénylő és kérő családokkal – a felmerülő problémák okainak feltárása
 • Az okok megszüntetésére egyéni célok kitűzése
 • A kulcsingerek kialakítása és gazdagítása, valamennyi érzékszervre kihatóan
 • Önképzéssel, továbbképzéssel folyamatos ismeret fejlesztés, a változó szabályok figyelemmel kísérése, kiemelten a másoddiplomás – szakvizsgás képzésekre
 • A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülésének  és járásának segítése
 • A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően az egyéni bánásmód formáinak meghatározása
 • A problémák, a hátrányos helyzet okozta tünetek és okok  felismerése és szükség esetén szakemberek segítségének igénybevétele.

 

Óvodapedagógusok feladatai: (  KNT. 62.§.)

 

 • A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal vagy a nevelést – oktatást segítő más szakemberekkel.
 • A szülőt(törvényes képviselőt)rendszeresen tájékoztassa a gyermek fejlődéséről, az egyéni foglalkozások eredményeiről.
  • Rendelkezzen az együtt nevelés kompetenciáival (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség)  szükség esetén a speciális  gondozást végző szakemberrel közösen egyéni fejlesztési tervet készít
  • Lehetőségekhez képest, tovább képezze magát az SNI gyermekek nevelése - fejlesztése,  ennek kommunikálása, szaknyelv helyes használata terén
  • Individuális módszereket alkalmaz
  • Felismeri, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is képes
  • Rugalmas, szervezeti kereteket alakít ki, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni foglalkozása megvalósulhasson
  • A szülők megfelelő tájékoztatása a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására
  • Elősegíti a sajátos nevelési igényű gyermekek családját a közösségbe való beilleszkedésben
  • A szakértői bizottság által kért – pedagógiai szakvélemények elkészítése, nyomtatványok, dokumentumok kitöltése (felülvizsgálat) – ezek határidős  betartása és nyomon követése
  • A feltáró munka után a felzárkóztatás, tehetséggondozás megtervezése, megvalósítása (a gyermekek fejlődési lapjain feljegyzést készítése)
  • Szülőkkel megfelelő együttműködő kapcsolat kialakítása

 

Kiemelt  feladatok a tanév során   a  gyermekvédelmi  munkában:

 

 • A törvényi változások, ezek hatása a gyermekvédelmi munkára
 • Házirendben megfogalmazott belső szabályzat betartása, betartattatása
 • A  gyermekek,  szülők  jogai, kötelességei
 • A  pedagógusok  jogai  és  kötelességei  a  gyermekvédelemben
 • Gyermekvédelmi felelős kapcsolattartása a szülőkkel,kollegákkal,  szakintézményekkel, Családi otthonnal
 • Integráció  kiemelése  óvodánkban minden  csoportban
 • Egyéni fejlesztési tervek elkészítése , differenciálás kiemelése
 • Tehetséggondozás,felzárkóztatás folyamatának  figyelése minden csoportban
 • Szabadidős  és kulturális programok szervezése a gyerekek számára a szülők bevonásával

 

Leggyakrabban  jelentkező   problémák   a szülők körében:

 • Szociális  helyzetből  adódó  problémák:

-  anyagi  támogatások  megszerzése,( rendkívüli, rendszeres nev. seg.)

- családok munkanélkülivé válása miatti – átmeneti, ill. tartós anyagi  gondok

-  válások  a  családban,gyermek elhelyezési problémák

 • családi, szülői   viták  a  gyermekek  láthatási  jogának  betartása  miatt
 • szülők - gyermek  nevelési  problémákban való segítségnyújtás

 

 

Kapcsolattartás  formái  óvodánkban,  az  óvodai  munkát   segítő  szakemberekkel:

 

 • óvoda  orvosa,  védőnője: A tanévben óvodánk doktor nénije már nem   látogatja óvodánkat, és orvosi vizsgálatokat-  a hatályos jogszabályok értelmében- a körzeti rendelőben végzi   A védő néni rendszeresen szűri a fejtetvességet csoportjainkban.
 • Az  óvodai  hiányzások  tekintetében  elmondhatjuk,  hogy  nagy  mennyiségben  már  nem   fordult  elő,  és  itt  is  az  igazolt  hiányzások  a  döntők.
 • A  fogorvosi  szűrés   gyakran kimutatta,   hogy  gyermekeinknél  nagyobb  odafigyelést  igényel  az   alapos   fogmosás,  és  a  rendszeres fogászati ellenőrzés,  szűrés.
 • A  Nevelési  Tanácsadó  fejlesztőpedagógusával  is  nagyon  jó   az  együttműködésünk . Minden fejlesztésre szoruló gyermeknél segített a fejlesztési tervek elkészítésében.

 

SNI gyermekek ellátása  az óvodánkban:

 • Óvodánkban  már a második  tanévtől egy fő főállású gyógypedagógus tartozik, akinek  nagyon örültünk, gyermek egyéni értelmi, kommunikációs  és mozgás-koodrinációs fejlesztését egy pedagógiai asszisztens bevonásával sikerült megoldanunk. Kedves, nyitott embert ismertünk meg személyében, aki óvodapedagógusainknak nagy segítséget nyújtott az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében és bizonyos speciális gyakorlatok megoldásában.

A  tanév   folyamán  folyamatosan  végzendő   általános feladatok:

 

 • kerületi, fővárosi, országos gyermekvédelmi  megbeszélések, konferenciákon  való   részvétel
 • folyamatos  tájékozódás,  és  tájékoztatás  a   megjelenő  és  életbelépő  rendelkezésekről,  törvényekről
 • A pedagógusi szakvizsgára való folyamatos felkészülés az ELTE Tanítóképző főiskoláján – az információk megosztása a vezetővel, kollegákkal
 • Ovi-zsaru program bevezetése óvodánkban a nagycsoportos korú gyermekek körében
 • kapcsolattartás  szülőkkel,  óvónőkkel,   munkaközösség vezetőkkel ,óvoda  vezetéssel,  és  az  óvodai  munkát   segítő  szakemberekkel  a  prevenció  érdekében
 • tanácsadás – fogadóórák tartása  a  hozzánk   forduló  szülőknek,  pedagógusoknak
 • szabadidős  programok  szervezésében   való   aktív   részvétel
 • Igazolatlan  hiányzások   figyelemmel kísérése
 • Beszámoló  a  nevelőtestület  előtt  a  szakmai  továbbképzéseken  hallottakról
 • Gyermekvédelmi  Híradó  folyamatos   frissítése  aktualitás  szerint
 • rendszeres  kapcsolattartás  az  intézmények  között  a  nevelő - oktató  munkát   segítő  szakemberekkel
 • Éves  beszámoló  az  óvoda  gyermek  és  családvédelmi  helyzetéről,  munkájáról

 

Tervezett feladatok lebontása :

 • Gyermekvédelmi munkaterv elkészítése
 • Okt. 1.-i statisztika elkészítése, leadása
 • Ovi –zsaru program bevezetése a nagycsoportos gyerekek  körében
 • Óvoda orvossal, védőnővel való konzultáció, ált. eü. vizsg. megbeszélése
 • Karácsony előtti  segélycsomagok kiosztásáról javaslattétel az Önkormányzat felé
 • Szabadidős programok:  Színház, Mikulás, Karácsonyi ünnepség
 • Ovi-zsaru program Szabályok betartása
 • Fogadóóra tartása igény szerint
 • Szűrővizsgálatok megbeszélése a fogászattal, szemészettel – védőnővel való egyeztetés
 • Éves értékelés- beszámoló elkészítése a gyv. munkáról
 • Statisztika elkészítése, leadása az Önkormányzat felé
 • Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzésének megbeszélése az óvoda orvossal, védőnővel

 

Az Ovi-zsaru program óvodánkban

 

Óvodánk,  Zalán u.-i tagóvodája 2010 szeptemberében indította el az Ovi-zsaru programot. A programban egy nagyon jól összeszedett, jól alkalmazható rendszer szerint felépített módszerrel  találkoztunk, amit óvodánkban sikeresen alkalmaztunk az elmúlt évek során. Lépésről – lépésre haladtunk a módszertani munkafüzet útmutatásai szerint, ill. a már nálunk jól bevált, gyakorlatban is bevált kiegészítésekkel fokozatosan valósítottuk meg a programban leírt feladatokat.

 

A program felépítése 4 lépcsőfokban történik:

 

 • Ismerkedés az egyenruhás rendőrrel, munkájával, feladatukkal.

Kikkel barátkozzunk? Kik az ismeretlenek és ismerős személyek számunkra? Hogyan viselkedjünk az idegenekkel? Családunk tagjai, rokonaink, ismerőseink.

 • Közlekedünk. Szabályok és betartásuk. Zebra, úttest, gyalogos és járműforgalom. Jelző lámpa, rendőri  forgalom irányítás, közlekedés a zebrán a csoporttal. Közlekedési jelzőtáblák, fontosságuk, jelentésük
 • Balesetek: otthon – óvodában. A Tűz hatalma: ereje, pozitív – negatív tulajdonságai. Tűzoltók és munkájuk, hívószámuk. Baleseti helyszínelések: mentősök munkája, hívószámuk. Segítségadás, egymás segítése.
 • Szelektív hulladék gyűjtés: Hol találhatók a hulladékgyűjtők, funkciójuk. Veszélyes eszközök: kés, olló. Hol, mikor, kivel, hogyan  használhatjuk őket?

 

 

GYERMEKVÉDELMI ADATOK MEGJELENÍTÉSE TÁBLÁZATOS FORMÁBAN

                                    

 

GÉZENGÚZ ÓVODA GYÖNGYSZEM TAGÓVODA

HHH

HH

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

TARTÓS

BETEG

NAGYCSALÁDBAN ÉL

VESZÉLYEZTETETT

SNI

MBT

NEVELÉSBE VETT GYERMEK

CSIBE csoport

-

4

5

1

2

-

 

 

-

KACSA csoport

2

4

11

-

4

-

 

 

 

1

PILLANGÓ csoport

-

2

5

1

2

-

 

 

-

ŐZIKE csoport

-

5

8

-

6

védelembe vett

1

 

 

-

MÉHECSKE csoport

-

1

1

-

7

-

 

 

-

CICA csoport

1

1

2

1

13

-

-

1

-

CSIKÓ csoport

-

-

-

1

-

-

-

-

-

SÜNI csoport

-            

-

-

-

3

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

3

17

 

32

4

37

1

 

 

 

1

 

 

 

Fogadóórák:

 

Aktualitás  és  szükség  szerint  bár mikor,

 

 Vissza az előző oldalra!

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda - Magyar